Hvad er en VPAT, og hvorfor er den vigtig for tilgængeligheden?

Skrevet af: GrackleDocs den 2. maj 2023

I nutidens stadig mere digitale verden er det vigtigt at sikre tilgængelighed for personer med handicap er et kritisk aspekt af at designe og udvikle inkluderende produkter og tjenester. Et vigtigt værktøj, der hjælper i denne proces, er Voluntary Product Accessibility Template, almindeligvis kendt som VPAT. Uanset om du er produktchef, udvikler eller fortaler for digital inklusion, er det vigtigt at forstå, hvad en VPAT er, og hvordan den fungerer, for at kunne skabe og evaluere tilgængelige digitale løsninger.

VPAT er et standardiseret dokument, der giver en omfattende evaluering af et produkts overensstemmelse med tilgængelighedsstandarder, især i forbindelse med amerikanske føderale regler. Det fungerer som en gennemsigtighedsmekanisme, der gør det muligt for organisationer at vurdere tilgængelighedsfunktioner og -begrænsninger i et digitalt produkt eller en digital tjeneste før indkøb eller implementering.

Hvad er forskellen mellem en VPAT og en ACR?

Begreberne VPAT (Voluntary Product Accessibility Template) og ACR (Accessibility Conformance Report) handler begge om at vurdere og dokumentere tilgængeligheden af digitale produkter eller tjenester. Men der er vigtige forskelle mellem dem:

VPAT (Voluntary Product Accessibility Template):

 1. Formål: VPAT er et dokument, der bruges til at vurdere og kommunikere tilgængelighedsniveauet for et produkt eller en service. Det giver information om, hvor godt produktet overholder specifikke tilgængelighedsstandarder, retningslinjer eller regler. VPAT fungerer som en gennemsigtighedsmekanisme, der giver organisationer mulighed for at evaluere et produkts tilgængelighedsfunktioner og -begrænsninger før indkøb eller implementering.
 2. Frivillig natur: Som navnet antyder, er VPAT frivillig, hvilket betyder, at det ikke er lovpligtigt at udfylde og indsende den. Men offentlige instanser kræver ofte VPAT som en del af deres indkøbsprocesser for at sikre overholdelse af tilgængelighedsstandarder, såsom Afsnit 508 af Rehabiliteringsloven i USA.
 3. Standardiseret format: VPAT følger en standardiseret skabelon, der er udarbejdet af Information Technology Industry Council (ITI). Den indeholder specifikke sektioner og kriterier til vurdering af tilgængelighed, såsom et produkts overensstemmelse med Retningslinjer for tilgængelighed af webindhold (WCAG) eller andre relevante standarder. VPAT-strukturen letter konsekvent rapportering og sammenligning på tværs af forskellige produkter eller tjenester.

Rapport om overensstemmelse med tilgængelighed (ACR):

 1. Formål: En ACR, også kendt som en Accessibility Compliance Report, er et dokument, der viser det niveau af tilgængelighedskonformitet, som et digitalt produkt eller en digital tjeneste har opnået. Den giver en detaljeret vurdering af, hvor godt produktet overholder specifikke tilgængelighedsstandarder, retningslinjer eller regler. En ACR kan bruges til interne formål, auditering eller rapportering om et produkts tilgængelighedsstatus.
 2. Dokumentation af overensstemmelse: I modsætning til VPAT, som primært bruges til gennemsigtighed og evaluering, fokuserer en ACR på at dokumentere den faktiske overensstemmelse med tilgængelighedsstandarder. Den giver dybdegående information om produktets tilgængelighedsfunktioner, anvendte teknikker og specifikke succeskriterier, der er opfyldt.
 3. Tilpasset struktur: Strukturen og formatet af en ACR kan variere afhængigt af organisationen eller konteksten. I modsætning til den standardiserede skabelon i en VPAT, kan en ACR skræddersys til at opfylde specifikke rapporteringskrav, kontraktlige forpligtelser eller branchestandarder.

Mens både VPAT'er og ACR'er tjener til at evaluere og kommunikere tilgængeligheden af digitale produkter eller tjenester, er VPAT'er mere anerkendte og almindeligt anvendt i indkøbsprocesser, især i offentlige myndigheder. ACR'er kan på den anden side være mere fleksible og tilpasses, så organisationer kan give detaljerede oplysninger om tilgængelighedsoverensstemmelse inden for deres specifikke kontekst.

Hvad bruges VPAT til?

En VPAT bruges primært til at evaluere og kommunikere et digitalt produkts eller en digital tjenestes tilgængelighedsfunktioner og -overensstemmelse. Den tjener flere vigtige formål:

 1. Evaluering af tilgængelighed: VPAT'er giver organisationer mulighed for at vurdere tilgængelighedsniveauet for et produkt eller en service. De giver en struktureret ramme for evaluering af, hvor godt produktet stemmer overens med etablerede tilgængelighedsstandarder, retningslinjer og regler, såsom Section 508 i Rehabilitation Act i USA. VPAT fungerer som en reference for organisationer til at forstå et produkts tilgængelighedsstyrker og -begrænsninger, hvilket hjælper med beslutningsprocesser i forbindelse med indkøb eller implementering.
 2. Gennemsigtighed og offentliggørelse: VPAT'er fremmer gennemsigtighed ved at tilbyde et standardiseret format til kommunikation af et produkts tilgængelighedsstatus. De gør det muligt for organisationer åbent at oplyse om niveauet af tilgængelighedsunderstøttelse, der tilbydes, hvilket gør det lettere for potentielle købere eller brugere at vurdere produktets egnethed til deres tilgængelighedsbehov. Ved at dele en VPAT viser organisationer, at de forpligter sig til gennemsigtighed, tilgængelighed og overholdelse af tilgængelighedsstandarder.
 3. Dokumentation for overholdelse: VPAT'er fungerer som dokumentation for et produkts overholdelse af tilgængelighedsstandarder og sikrer, at organisationer lever op til lovkrav. I forbindelse med offentlige myndigheder eller institutioner er VPAT'er ofte påkrævet under indkøbsprocesser for at demonstrere overholdelse af tilgængelighedsstandarder. Ved at udfylde en VPAT kan organisationer dokumentere deres bestræbelser på at overholde retningslinjer og regler for tilgængelighed.
 4. Kommunikation og samarbejde: VPAT'er letter kommunikationen og samarbejdet mellem produktleverandører og deres kunder eller klienter. De fungerer som et fælles sprog til at diskutere tilgængelighedsfunktioner, så begge parter har en klar forståelse af produktets tilgængelighedsfunktioner og -begrænsninger. VPAT'er tilskynder også til løbende dialog og forbedring, da de kan tjene som udgangspunkt for diskussioner om tilgængelighedsforbedringer eller afhjælpningsplaner.
 5. Fremme af digital inklusion: Ved at evaluere og dele VPAT'er bidrager organisationer til det bredere mål om digital inklusivitet. VPAT'er øger bevidstheden om tilgængelighedskrav og tilskynder til design og udvikling af mere inkluderende produkter og tjenester. De fremmer en kultur for tilgængelighed og opfordrer organisationer til at prioritere tilgængelighedshensyn i hele produktets livscyklus.

Overordnet set bruges VPAT'er til at vurdere, kommunikere og sikre, at digitale produkter eller tjenester overholder tilgængelighedskravene. De spiller en afgørende rolle, når det gælder om at fremme gennemsigtighed, fremme samarbejde og drive vedtagelsen af inkluderende designprincipper i det digitale landskab.

Hvem skal have en VPAT?

En VPAT kan indhentes af enhver organisation eller enhed, der er involveret i udvikling, indkøb eller implementering af digitale produkter eller tjenester. Følgende interessenter indhenter typisk en VPAT:

 1. Produktudbydere og -udviklere: Organisationer, der skaber eller udvikler digitale produkter eller tjenester, bør få en VPAT. Det giver dem mulighed for at evaluere deres egne produkters tilgængelighed og demonstrere deres forpligtelse til at overholde tilgængelighedsreglerne. VPAT'er hjælper leverandører og udviklere med at forstå deres produkters styrker og begrænsninger, identificere områder, der kan forbedres, og arbejde på at forbedre tilgængeligheden.
 2. Offentlige agenturer og institutioner: Offentlige instanser på forskellige niveauer, såsom føderale, statslige og lokale, kræver ofte, at leverandører leverer VPAT'er som en del af indkøbsprocesserne. Offentlige institutioner har til formål at sikre, at de produkter og tjenester, de køber, overholder standarder og regler for tilgængelighed. VPAT'er hjælper offentlige myndigheder med at træffe informerede beslutninger ved at vurdere tilgængeligheden af potentielle løsninger.
 3. Uddannelsesinstitutioner: Skoler, gymnasier og universiteter kan anmode om VPAT'er, når de indkøber digitale produkter eller tjenester til deres studerende, personale eller fakultet. Tilgængelighed inden for uddannelse er afgørende for at give lige muligheder for alle elever, også dem med handicap. VPAT'er hjælper uddannelsesinstitutioner med at vælge tilgængelige teknologiløsninger, der understøtter inkluderende læringsmiljøer.
 4. Virksomheder og organisationer: Virksomheder og organisationer i forskellige brancher kan vælge at indhente VPAT'er for at vurdere tilgængeligheden af digitale værktøjer, de planlægger at bruge internt eller tilbyde til deres kunder. Ved at indhente VPAT'er kan virksomheder sikre, at deres teknologivalg stemmer overens med tilgængelighedskravene, opfylder behovene hos medarbejdere eller kunder med handicap og demonstrerer en forpligtelse til inkluderende praksis.
 5. Nonprofitorganisationer og interesseorganisationer: Non-profit organisationer med fokus på tilgængelighed eller handicaprettigheder kan anmode om VPATs for at evaluere tilgængeligheden af digitale produkter eller tjenester, der tilbydes af leverandører. De bruger VPATs som et værktøj til at advokere for tilgængelighed, øge bevidstheden om inkluderende praksis og opfordre leverandører til at prioritere tilgængelighed i deres tilbud.

VPAT'er understøtter informeret beslutningstagning, overholdelse af tilgængelighedsstandarder og fremme af inkluderende digitale oplevelser for alle brugere.

Er en VPAT obligatorisk?

En VPAT er ikke obligatorisk i den forstand, at den er påkrævet ved lov eller bestemmelser for alle digitale produkter eller tjenester. Udtrykket "frivillig" i VPAT betyder, at udfyldelse og indsendelse ikke er obligatorisk i henhold til juridiske standarder.

En VPAT er ikke obligatorisk for alle, men dens betydning og efterspørgsel vokser i takt med, at tilgængelighed bliver et større fokus i digitale produkter og tjenester. VPAT'er er et værdifuldt værktøj til at evaluere og kommunikere tilgængelighedsinformation, skabe gennemsigtighed og fremme inkluderende design- og udviklingspraksis. Selv i situationer, hvor en VPAT ikke er obligatorisk, viser indhentning og deling af en VPAT en forpligtelse til tilgængelighed og hjælper med at opbygge tillid hos brugere og kunder.

Hvem udfylder en VPAT?

Ansvaret for at udfylde en VPAT ligger hos produktleverandøren eller -udvikleren. VPAT udfyldes af den organisation, der skaber eller sælger det digitale produkt eller den digitale tjeneste, der evalueres for tilgængelighed.

Produktleverandøren eller -udvikleren er typisk den part, der har mest viden om produktets egenskaber, funktionaliteter og overholdelse af tilgængelighedsstandarder. De er ansvarlige for at evaluere deres produkts tilgængelighed og dokumentere resultaterne i VPAT.

Processen med at udfylde en VPAT involverer en vurdering af produktet i forhold til relevante tilgængelighedskriterier og retningslinjer, såsom Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) eller specifikke lovkrav. Leverandøren eller udvikleren skal evaluere hvert kriterium og angive niveauet for overholdelse eller manglende overholdelse for hvert afsnit.

Gennemførelsen af en VPAT kræver en omfattende forståelse af tilgængelighedsstandarder, testmetoder og bedste praksis for tilgængelighed. Det kan involvere samarbejde mellem forskellige teams i leverandørens organisation, såsom udviklere, designere, tilgængelighedsspecialister og produktchefer.

At udfylde en VPAT nøjagtigt og ansvarligt er afgørende for at give nøjagtige oplysninger om produktets tilgængelighedsfunktioner og -begrænsninger. Det hjælper organisationer med at træffe informerede beslutninger om indkøb eller implementering af digitale produkter eller tjenester baseret på deres tilgængelighedsbehov.

Kort sagt er leverandøren eller udvikleren af det digitale produkt eller den digitale tjeneste ansvarlig for at udfylde VPAT, gennemføre den nødvendige tilgængelighedsevaluering og dokumentere resultaterne i skabelonen.

Hvordan opretter jeg en VPAT-rapport?

Oprettelsen af en VPAT-rapport involverer flere trin til at vurdere tilgængeligheden af et digitalt produkt eller en digital tjeneste og dokumentere resultaterne. Her er en generel proces, der kan hjælpe dig med at lave en VPAT-rapport:

 1. Forstå standarder for tilgængelighed: Sæt dig ind i de tilgængelighedsstandarder, der gælder for dit produkt eller din service. Dette kan omfatte Retningslinjer for tilgængelighed af webindhold (WCAG), Section 508 of the Rehabilitation Act eller andre relevante retningslinjer for tilgængelighed eller regulativer.
 2. Evaluer tilgængelighed: Foretag en grundig evaluering af dit produkts tilgængelighed i forhold til de valgte tilgængelighedsstandarder. Denne evaluering kan involvere manuel testning, automatiserede testværktøjer, hjælpemidler og ekspertise fra tilgængelighedsspecialister.
 3. Bestem overensstemmelsesniveauer: Vurder det niveau af overensstemmelse, der er opnået for hvert tilgængelighedskriterium. Se de valgte tilgængelighedsstandarder for at identificere succeskriterierne og afgøre, om dit produkt opfylder dem helt, delvist eller slet ikke. Brug de overensstemmelsesniveauer, der er defineret i VPAT-skabelonen, til at angive graden af overensstemmelse for hvert kriterium.
 4. Strukturer VPAT: Lav en struktureret rapport, der følger formatet og afsnittene i VPAT-skabelonen. Information Technology Industry Council (ITI) stiller en standardiseret VPAT-skabelon til rådighed, som du kan bruge som reference. Medtag vigtige oplysninger som produktnavn, version, leverandøroplysninger og dato for rapporten.
 5. Giv produktbeskrivelse: Beskriv det produkt eller den service, der evalueres, herunder formål, egenskaber og funktionaliteter. Fremhæv eventuelle tilgængelighedsrelaterede funktioner eller forbedringer, der er blevet implementeret.
 6. Vurdering sektion for sektion: Gå igennem hvert afsnit i VPAT-skabelonen, og giv en evaluering af det tilsvarende tilgængelighedskriterium. Angiv tydeligt overensstemmelsesniveauet for hvert kriterium (f.eks. understøtter, understøtter delvist, understøtter ikke), og giv en kort forklaring eller begrundelse, hvis det er nødvendigt.
 7. Inkluder understøttende detaljer: Giv understøttende oplysninger eller beviser for hver evaluering, f.eks. specifikke tilgængelighedsfunktioner, implementerede teknikker eller identificerede begrænsninger. Det hjælper interessenterne med at forstå grundlaget for din overensstemmelsesvurdering.
 8. Resumé og kontaktoplysninger: Giv en sammenfattende erklæring, der opsummerer den overordnede tilgængelighedsvurdering af dit produkt eller din service. Inkluder relevante kontaktoplysninger for yderligere forespørgsler eller support vedrørende tilgængelighed.
 9. Gennemgang og validering: Gennemgå VPAT-rapporten grundigt for nøjagtighed, klarhed og fuldstændighed. Bekræft, at oplysningerne stemmer overens med den gennemførte evaluering, og at de nøjagtigt repræsenterer tilgængelighedsstatus for dit produkt eller din service.
 10. Udgiv og del: Gør den færdige VPAT-rapport tilgængelig for interessenter, potentielle kunder eller offentlige myndigheder efter behov. Du kan offentliggøre den på din hjemmeside, inkludere den i indkøbsdokumentation eller udlevere den efter anmodning.

Husk, at udarbejdelse af en VPAT-rapport kræver ekspertise i tilgængelighedsevaluering og viden om relevante standarder. Hvis du ikke er bekendt med tilgængelighedstest eller standarder, anbefales det at konsultere tilgængelighedsspecialister eller engagere eksperter for at sikre en omfattende og nøjagtig vurdering.

Tilbage til toppen

Du er måske også interesseret i:

 • Begræns mig ikke!

  Posted in Bevidsthed om handicap on maj 18, 2023

  Hej, jeg hedder Melanie, og jeg kom til ADAudit-teamet (dengang Web Key IT) i maj 2019 som Usability Analyst. Jeg har et fysisk handicap på grund af en viral...

  Læs indlægEn illustration med uendelighedssymbolet og det universelle symbol for tilgængelighed.
 • Hvorfor WCAG?

  Posted in Digital tilgængelighed, Webtilgængelighed on juli 21, 2023

  Retningslinjerne for tilgængelighed af webindhold (WCAG) er et sæt retningslinjer, der er designet til at gøre webindhold mere tilgængeligt, især for mennesker med handicap. Her er et par grunde til, at hjemmesider...

  Læs indlægGrackleDocs
 • Gør digital tilgængelighed til den nye norm med GrackleDocs

  Posted in Nyheder on juni 30, 2023

  I en stadig mere digital verden kan betydningen af tilgængeligt digitalt indhold ikke overvurderes. Det er afgørende, ikke kun fra et juridisk synspunkt, men også for at fremme inklusion og lige muligheder...

  Læs indlægGrackleDocs