Alt du trenger å vite om lover om universell utforming

Skrevet av: GrackleDocs på april 4, 2023

Avhengig av hvor du jobber, varierer tilgjengelighetslovene fra land til land. I denne bloggen tar vi for oss alt du trenger å vite om lover om universell utforming rundt om i verden!

Men først, hva er de fire prinsippene for tilgjengelighet?

De fire prinsippene for tilgjengelighet er et rammeverk for utforming og evaluering av digitalt innhold og digitale tjenester for å sikre at de er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Prinsippene er som følger:

 1. Kan oppfattes: Informasjon og brukergrensesnittkomponenter må presenteres på en måte som kan oppfattes av alle brukere, inkludert brukere med syns-, hørsels- og andre sansevansker. Dette innebærer blant annet å tilby alternativ tekst for bilder, bildetekster til videoer og tydelig og konsekvent navigering.
 2. Kan betjenes: Brukergrensesnittets komponenter og navigasjon må kunne brukes av alle brukere, også bevegelseshemmede. Dette innebærer blant annet å sørge for tastaturtilgjengelighet, sikre at brukerne har nok tid til å samhandle med innholdet og unngå innhold som kan forårsake anfall.
 3. Forståelig nok: Informasjon og betjening av brukergrensesnittet må være forståelig for alle brukere, også de med kognitive funksjonsnedsettelser. Dette innebærer blant annet å bruke et klart og enkelt språk, gi instruksjoner og tilbakemeldinger og sørge for at brukergrensesnittet er konsekvent og forutsigbart.
 4. Robust: Innholdet må være robust nok til at det kan tolkes på en pålitelig måte av et bredt spekter av brukeragenter, inkludert hjelpemidler. Dette omfatter bruk av standard HTML-markup, tilgjengelige dokumentformater og testing av kompatibilitet med en rekke nettlesere og enheter.

Disse prinsippene ble utviklet av World Wide Web Consortium (W3C) som en del av Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), som er allment anerkjent som standard for digital tilgjengelighet. Ved å følge disse prinsippene kan designere og utviklere sørge for at deres digitale innhold og tjenester er tilgjengelige for så mange som mulig, uansett funksjonsevne.

Er tilgjengelighet et lovkrav?

I mange land, inkludert USA, Canada, Storbritannia og mange land i EU, er tilgjengelighet et lovkrav. Lover og forskrifter krever at digitalt innhold og digitale tjenester skal være tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne, og manglende overholdelse av disse lovene kan føre til rettslige skritt, for eksempel søksmål eller bøter.

I tillegg til juridiske krav har mange organisasjoner innført tilgjengelighet som beste praksis for å fremme inkludering og sikre at deres produkter og tjenester er tilgjengelige for alle, uavhengig av funksjonsevne.

Det er viktig å merke seg at tilgjengelighetskravene varierer fra land til land og fra bransje til bransje. Det er viktig å konsultere relevante lover og forskrifter for å sikre at kravene overholdes.

Hvilke lover gjelder for universell utforming i USA?

I USA finnes det flere lover om tilgjengelighet som gjelder for ulike typer innhold og tjenester. Noen av de viktigste lovene om universell utforming er

 1. Americans with Disabilities Act (ADA): ADA er en føderal lov som forbyr diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne i offentlige lokaler, inkludert fysiske lokaler og digitalt innhold. ADA gjelder både offentlige og private virksomheter, inkludert nettsteder og andre digitale tjenester.
 2. Paragraf 508 i Rehabiliteringsloven: Paragraf 508 er en føderal lov som pålegger føderale myndigheter å sørge for at deres elektroniske teknologi og informasjonsteknologi er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne, inkludert ansatte og publikum.
 3. Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG): WCAG er et sett med retningslinjer utviklet av World Wide Web Consortium (W3C) som gir et rammeverk for å gjøre nettinnhold tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. WCAG er allment anerkjent som standarden for digital tilgjengelighet og brukes ofte som referanse av domstoler og tilsynsmyndigheter.
 4. Det tjueførste århundrets lov om kommunikasjon og videotilgjengelighet (CVAA): CVAA er en føderal lov som krever at videoprogrammer og telekommunikasjonstjenester skal være tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne.
 5. Fair Housing Act (FHA): FHA er en føderal lov som forbyr diskriminering i boligmarkedet på grunn av nedsatt funksjonsevne, og som krever at visse flerfamilieboliger er utformet og bygget slik at de er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne.

Disse lovene gjelder for et bredt spekter av digitalt innhold og digitale tjenester, inkludert nettsteder, mobilapplikasjoner, elektroniske dokumenter, videoinnhold med mer. Organisasjoner som ikke overholder disse lovene, kan bli utsatt for rettslige skritt, inkludert søksmål og bøter.

Hvilke lover gjelder for universell utforming i Canada?

I Canada finnes det flere lover som skal fremme inkludering og tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Noen av de viktigste lovene om universell utforming er

 1. Accessible Canada Act (ACA): ACA er en føderal lov som har som mål å skape et Canada uten barrierer for personer med nedsatt funksjonsevne. Loven krever at føderalt regulerte enheter, inkludert offentlige etater og organisasjoner, identifiserer, fjerner og forebygger hindringer for tilgjengelighet.
 2. Den kanadiske menneskerettighetsloven (CHRA): CHRA er en føderal lov som forbyr diskriminering på flere grunnlag, deriblant nedsatt funksjonsevne. Loven gjelder for føderale myndigheter og organisasjoner som faller inn under føderal jurisdiksjon, for eksempel teleselskaper og flyselskaper.
 3. Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG): WCAG er et sett med retningslinjer utviklet av World Wide Web Consortium (W3C) som gir et rammeverk for å gjøre nettinnhold tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. WCAG-retningslinjene er allment anerkjent som en standard for digital tilgjengelighet og brukes ofte som referanse av domstoler og tilsynsmyndigheter i Canada.
 4. Provinsielle lover om tilgjengelighet: Flere kanadiske provinser har også vedtatt lover om tilgjengelighet, blant annet Accessibility for Ontarians with Disabilities Act (AODA) i Ontario og Accessibility Standards for Customer Service i British Columbia. Disse lovene tar sikte på å forbedre tilgjengeligheten på ulike områder, som for eksempel arbeid, transport og kundeservice.

Akkurat som i USA gjelder disse lovene for et bredt spekter av digitalt innhold og digitale tjenester, inkludert nettsteder, mobilapplikasjoner, elektroniske dokumenter, videoinnhold med mer. Organisasjoner som ikke overholder disse lovene, kan bli utsatt for rettslige skritt, inkludert bøter og andre sanksjoner.

Hvilke lover gjelder for tilgjengelighet i Storbritannia?

I Storbritannia finnes det flere lover som skal fremme inkludering og tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Noen av de viktigste lovene om universell utforming er

 1. Likestillingsloven 2010: Likestillingsloven (Equality Act) er en britisk lov som forbyr diskriminering på flere grunnlag, blant annet på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven gjelder på en rekke områder, blant annet i arbeidslivet, i utdanningssektoren og ved levering av varer og tjenester.
 2. Forskrift om tilgjengelighet for offentlige organer (nettsteder og mobilapplikasjoner) (nr. 2) 2018: Disse forskriftene krever at offentlige organer sørger for at deres nettsteder og mobilapplikasjoner oppfyller visse standarder for tilgjengelighet. Forskriften er basert på Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 på AA-nivå.
 3. Retningslinjene for tilpasset opplæring/spesialundervisning (SEND): SEND Code of Practice gir veiledning til skoler og lokale myndigheter om hvordan de skal støtte barn og unge med særskilte opplæringsbehov og funksjonshemminger.
 4. Byggeforskrifter del M: Byggeforskrift del M krever at nye bygninger og større renoveringer skal være tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne. Forskriftene gjelder for et bredt spekter av bygningstyper, inkludert boliger, kontorer og offentlige bygninger.

Igjen gjelder disse lovene for et bredt spekter av digitalt innhold og digitale tjenester, inkludert nettsteder, mobilapplikasjoner, elektroniske dokumenter, videoinnhold med mer.

Hvilke lover gjelder for universell utforming i Australia?

I Australia finnes det flere lover og standarder som skal fremme inkludering og tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Noen av de viktigste lovene og standardene for universell utforming er blant annet:

 1. Lov om diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne fra 1992: Disability Discrimination Act er en føderal lov som forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne på mange områder, blant annet i arbeidslivet, i utdanningssektoren og når det gjelder tilgang til varer og tjenester.
 2. Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0: WCAG 2.0 er et sett med retningslinjer utviklet av World Wide Web Consortium (W3C) som gir et rammeverk for å gjøre nettinnhold tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. WCAG er allment anerkjent som standard for digital tilgjengelighet og brukes ofte som referanse av domstoler og tilsynsmyndigheter i Australia.
 3. Den australske menneskerettighetskommisjonen (AHRC): AHRC er et statlig organ som er ansvarlig for å håndheve loven om diskriminering av funksjonshemmede og fremme menneskerettighetene i Australia. AHRC tilbyr informasjon og ressurser om tilgjengelighet og funksjonshemmedes rettigheter.
 4. Handikapstandarder for tilgjengelig kollektivtransport 2002: Handikapstandardene for tilgjengelig kollektivtransport stiller krav til leverandører av kollektivtransport for å gjøre tjenestene tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne.
 5. Nasjonal strategi for funksjonshemmede: National Disability Strategy er et rammeverk som har som mål å forbedre livet til mennesker med nedsatt funksjonsevne i Australia. Strategien fokuserer blant annet på å forbedre tilgjengeligheten og redusere barrierene for deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne.

Disse lovene og standardene gjelder for et bredt spekter av digitalt innhold og digitale tjenester, inkludert nettsteder, mobilapplikasjoner, elektroniske dokumenter, videoinnhold med mer.

Hvordan er tilgjengelighetslovene i Europa?

I Europa finnes det flere lover og standarder for tilgjengelighet som har som mål å fremme inkludering og tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Noen av de viktigste lovene og standardene for universell utforming er blant annet:

 1. Direktiv om webtilgjengelighet: Webtilgjengelighetsdirektivet er et EU-direktiv som krever at offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner skal oppfylle visse tilgjengelighetsstandarder. Direktivet er basert på Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 på AA-nivå.
 2. Europeisk tilgjengelighetslov: European Accessibility Act er en EU-forordning som tar sikte på å harmonisere tilgjengelighetskravene for visse produkter og tjenester, blant annet datamaskiner, smarttelefoner og banktjenester. Forordningen fastsetter tilgjengelighetskrav basert på internasjonale standarder, som WCAG.
 3. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (UNCRPD): FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne er en internasjonal traktat som fastsetter rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Traktaten er undertegnet av EU og medlemslandene, og har som mål å fremme inkludering og tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 4. Europeisk strategi for funksjonshemmede: Den europeiske strategien for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et rammeverk som har som mål å forbedre livet til mennesker med nedsatt funksjonsevne i EU. Strategien fokuserer blant annet på å forbedre tilgjengeligheten og redusere hindringene for funksjonshemmedes deltakelse.

I likhet med de andre nevnte regionene gjelder disse lovene og standardene for et bredt spekter av digitalt innhold og digitale tjenester, inkludert nettsteder, mobilapplikasjoner, elektroniske dokumenter, videoinnhold med mer.

Tilbake til toppen

Du kan også være interessert i:

 • Trender for digital tilgjengelighet 2024: Hva ligger i horisonten?

  Posted in Digital tilgjengelighet, Disability Awareness, Nyheter, Web Accessibility on februar 2, 2024

  Å innlemme digital tilgjengelighet og dokumenttilgjengelighet i organisasjonens strategiske mål for 2024 er ikke bare en anbefaling - det er en nødvendighet. Etter hvert som vi navigerer gjennom den digitale tidsalderen, blir det stadig viktigere å...

  Les innleggetGrafikk som viser ulike mennesker som samhandler med teknologi, tilgjengelige webdesignelementer og inkluderende kommunikasjonsikoner_.
 • Kostnaden ved digital utilgjengelighet: Å navigere i samsvar med AODA innen 2025

  Posted in Digital tilgjengelighet on oktober 26, 2023

  I Ontario står Accessibility for Ontarians with Disabilities Act (AODA) som et fyrtårn og understreker den viktige rollen det spiller å gjøre nettbaserte områder inkluderende for alle. Men hva skjer med organisasjoner...

  Les innleggetEn illustrasjon av provinsen Ontario ved siden av juridiske skalaer.
 • Tech4Good-priser

  Posted in Nyheter on juni 24, 2021

  Vi er glade for å kunngjøre at Grackle er finalist i Tech4Good AwardsDu kan lese mer her: Kunngjøring av Tech4Good Awards

  Les innleggetGrackle er en av finalistene til tilgjengelighetsprisen.